Realizované kurzy

Evoluce 150 let po Darwinovi (22. dubna)

Seminář dává přehled o tom, jak se vyvíjelo pojetí evoluce od publikace Darwinovy teorie do současnosti, jaké jsou základní evoluční mechanismy a pravidla dědičnosti a  jak to ovlivňuje naše geny. Posluchači získají základní orientaci i v tak diskutovaných otázkách genetického inženýrství. To bude doplněno pohledem na spontánně vznikající společenské instituce jako na něco, co lidským společnostem pomáhá přežít ve vnějším prostředí a ovládnout jej.

Přednášející:

 • Miroslav Oborník: Evoluce 150 let po Darwinovi
 • Petr Hampl: Vývoj společenských institucí

Údaje o kurzu:

 • Místo a datum: Praha , sobota 22. dubna 2023
 • Kurz č.: 20230422
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška zde :

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Miroslav Oborník: Evoluce 150 let po Darwinovi

Evoluce jako samovolný mechanismus diverzifikace životních forem

 • Předdarwinovské období
 • Darwinismus (Charles DarwinAlfred Wallace)
 • Neodarwinismus (J.G. Mendel a genetika, mutace, populační genetika, genetický draft)
 • Postneodarwinismus (genocentrické pojetí evoluce, Richard Dawkins, teorie sobeckého genu, neutrální evoluce)

Dědičnost a genetické zdroje variability

Molekulární základy genetiky, nukleové kyseliny, struktura nukleových kyselin, mutace, rekombinace, transkripce, translace, centrální dogma molekulární biologie, kódují a nekódující DNA, vznik nových genů, fylogenetika, sekvenační technologie, modifikace DNA, epigenetika

Endosymbiotická teorie

Symbióza, původ a funkce mitochondrií, plastidů, dynamika endosymbiózy, endosymbióza jako nejsilnější evoluční mechanismus, endosymbiotický původ eukaryotické buňky, co vás nenaučili ve škole o skutečné diverzitě životních forem

Horizontální přenos genů

Endosymbiotický a neendosymbiotický genový transfer, mozaikový původ genomů a  metabolických drah, sobecký gen v praxi,

Genové inženýrství

Metody, výhody, limity a pověry, genetická léčba, mRNA vakcíny, GMO versus klasické šlechtění

Výběrová literatura:

 • Flegr J (2007) Úvod do evoluční biologie. Academia
 • Oborník M (2019) In the beginning was the word:How terminology drives our understanding of endosymbiotic organelles. Microbial Cell 6, 134-141. doi: 10.15698/mic2019.02.669
 • Ansgar Gruber (2019). What’s in a name? How organelles of endosymbiotic origin can be distinguished from endosymbionts. Microbial Cell 6, 123-133. doi: 10.15698/mic2019.02.668
 • Obecná biologie (jakoukoli učebnici) nebo Biologie buňky (jakoukoli učebnici). Ideálně Molecular Biology of the Cell (Bruce Alberts; https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/molecular-biology-of-the-cell-120572356)
 • Oborník M (2019) Endosymbiotic Evolution of Algae, Secondary Heterotrophy and Parasitism. Biomolecules 9, 266. https://doi.org/10.3390/biom9070266
 • Oborník M (2009) Endosymbioźa jako akcelerátor evoluce. Živa 2/2009 https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/endosymbioza-jako-akcelerator-evoluce.pdf

Petr Hampl: Vývoj společenských institucí

Praha , sobota 22. dubna 2023

Kurz č.: 20230422

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Kurz představí pohled na „sociální konstrukci reality“ jak ji analyzoval a popsal symbolický interakcionismus jako jeden z hlavních směrů sociální psychologie 20. století. Ukáže, jak lidské chování a myšlení v každodenním životě vytváří vzorce, které zpětně formují lidské myšlení a určují chování a jednání, a to až do té míry, že to účastníci pokládají za naprosto přirozené a jedině možné.

Bude se zabývat hranicí mezi tím, co je v lidském jednání dané společensky a co je dané biologicky (lze-li takovou hranici vůbec ustavit)

Výběrová literatura:

 • Mead, Georg Herbert: Mind, self and society
 • Berger, Peter L.: Pozvání do sociologie
 • Berger, Peter L., Luckmann Thomas: Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění.

Napsat komentář