Co a jak se u nás naučíte

Studium probíhá během víkendů. Student si vybere konkrétní téma s konkrétními učiteli a absolvuje jeden či dva výukové dny. Výuka probíhá ve skupině 10 – 15 studentů, je tedy dostatek možností pro osobní i skupinové rozhovory. Na kurzu obdrží studenti seznam doporučené literatury pro samostudium a písemný záznam pronesených přednášek, aby si mohl látku opakovat.

Seznam aktuálně vypsaných kurzů najdete zde. 

Až čas a okolnosti dovolí, vybere si student další téma s dalšími učiteli – podle svého zájmu.

Nedáváme opakovací slevy, protože naše ceny jsou nákladové. Nemáme žádný zisk, ze kterého bychom mohli odečítat.

Kdo odstuduje pět dnů a poté půldenní metodické zaškolení, stane se autorem JNA, čímž získá právo přispívat do našeho média, které zahájí činnost v roce 2024. Všechny texty budou procházet recenzním řízením, přičemž každý autor bude zároveň i recenzentem. Nebude se tedy jednat o pouhé vyjádření pocitů a názorů, ale o přemýšlení vyhovující kritériím vědecké práce. Cílem je vytvářet diskuzi naprosto svobodnou a zároveň racionální s argumentací na prvotřídní úrovni.

Absolvent deseti studijních dnů může usilovat o získání titulu aPL (a patria laureatus /laureata). To bude obnášet přibližně rok samostatného studia pod vedením některého z našich lektorů a pronesení absolventské přednášky.

Na Jungmannově národní akademii neexistují termíny ani uzávěrky – vyjma přihlášek do konkrétních kurzů.

LOGICKÉ A ANALYTICKÉ MYŠLENÍ

Máme za to, že každý vzdělaný člověk by měl být schopen přejít od běžného intuitivního myšlení k systematickému racionálnímu přístupu, pokud to předmět vyžaduje. Měl by být schopen formulovat hypotézu, formulovat teorii, rozlišovat mezi nimi, používat různé nástroje pro jejich potvrzování či vyvracení a rozumět práci s riziky. Měl by také vědět o hranicích svých schopností, včetně rozlišování mezi pomalým a rychlým myšlením.

Právě k získání těchto znalostí a dovedností slouží naše kurzy.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Není naším úkolem komentovat momentální zahraniční politiku. Máme ale za to, že každý vzdělaný člověk by měl být schopen rozumět základním možným strategiím. Měl by vědět o hlavních přístupech, které se používaly a používají. Měl by znát pojmy jako „bezpečnostní dilema.“ Měl by mít základní povědomost o dlouhodobých vlastnostech a sklonech těch civilizačních celků, se kterými se dostáváme do kontaktu.

Právě k získání těchto znalostí a dovedností slouží naše kurzy.

VÝVOJ CIVILIZACE

Už po staletí běží diskuze o vývoji Západu, jeho perspektivách a vztazích k dalším civilizačním celkům. Není možné ji obsáhnout celou, ale každý vzdělaný člověk by o ní měl mít základní povědomí. Měl by mít povědomí o tom, jak se v dějinách vyvíjel pohled na člověka i na svět. Co je historicky „normální“ a čím je naše doba výjimečná. A také, jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje.

Právě k získání těchto znalostí a dovedností slouží naše kurzy.

EKONOMIE

Není naším cílem vykládat propracované teoretické modely, ale každý vzdělaný člověk by měl mít znalosti dostatečné k tomu, aby chápal základní trendy. Měl by rozumět logice a základním argumentům mainstreamového neoliberálního pohledu, ale také znát postoj jeho kritiků. Měl by vědět znát základní fakta o hospodářské globalizaci a rozumět tomu, proč se (prozatím) vyčerpala. Měl by ovládat základní ekonomické koncepty (třeba rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou inflací) a znát ty statistické údaje, které mu umožní zasadit nové poznatky do souvislostí.

Právě k získání těchto znalostí a dovedností slouží naše kurzy.

HISTORIE

Opakují se dějiny? Jsme odsouzeni opakovat chyby svých předků? Jaké události určily naši současnou situaci? Předpokládáme, že zájemci o studium mají soustavné znalosti aspoň na středoškolské úrovni. Přesto je užitečné věnovat některým událostem více pozornosti, seznámit se s méně známými detaily i s různými možnostmi, jak těm událostem rozumět.

Právě k tomu slouží naše kurzy.

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Je těžké diskutovat o globální klimatické změně, pokud si už člověk nepamatuje základy termodynamiky a nauky o chování plynů. Je těžké udělat si rozumný názor na energetickou politiku, pokud si už člověk nepamatuje základy chování elektrických sítí. Je těžké debatovat o přírodě a zemědělství bez určitých základních znalostí biologie a chemie.

Proto jsou do našich kurzů zařazovány pravidelné odbočky, kde se tyto věci znovu vysvětlují. Přehledně a srozumitelně.

SOCIOLOGIE

Každý vzdělaný člověk by měl mít určitou povědomost o základních tématech sociologie a sociální psychologie, od vztahů v základní skupině přes parametry základních lidských interakcí a třídní konflikty až po davové chování a výkon politické moci. Takové vědomosti umožní hlubší pohled a porozumění těm tendencím, které nejsou na první pohled viditelné. Není naším záměrem vykládat přeříkávat jména slavných sociologů, ale poskytnout základní nástroje pro analýzu světa, ve kterém žijeme.

Právě k získání těchto znalostí a dovedností slouží naše kurzy.