Semináře

Náboženství starých Slovanů: Skutečnost a romantické představy (8. června)

Studenti se seznámí s tím, co říkají skutečné a hodnověrné prameny o před-křesťanském kultovním a náboženském životě slovanských kmenů, jejich rituálech, náboženských představách atd.  rámci semináře bude tento fenomén srovnán a uveden do souvislostí s jinými archaickými náboženstvími indoevropských etnických skupin. Navazující část se pak zaměří na vznik národního umění během českého obrození a vytváření romantických národních představ, včetně představ o staroslovanském duchovním životě.

Absolventi semináři budou schopni porozumět základním prvkům starých slovanských kultů, srovnat je s křesťanstvím a dalšími moderními pohledy a rozumět také tomu, jak tyto archaické záležitosti ovlivnily a formovaly další vývoj. 

Přednášející:

 • Michal Téra: Slovanské archaické náboženství
 • Jaromír Hořák: Národní obrození a vznik novočeské kultury

Údaje o kurzu:

 • Datum a čas: Sobota, 8. června 2024, 9:00 – 17:00
 • Místo: Praha 1, v blízkosti Náměstí republiky
 • Kurz č.: 20240608
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Michal Téra: Archaické náboženství starých Slovanů

Kurz „Slovanské archaické náboženství“ se bude zabývat podobou a charakterem slovanské archaické kultury a její náboženské složky. V rámci přednášky bude představeno tzv. „slovanské pohanství“ v té podobě, v jaké jej uchovaly prameny či pozdější folklór, a budou zmíněny i analogie s dalšími indoevropskými archaickými tradicemi.

Kurz se bude věnovat těmto tématům:

 • dochované prameny o slovanském archaickém náboženství, jejich původ, doba vzniku, charakter;
 • materiální stránka kultu: obětiště, modly, předměty a místa kultického uctívání;
 • archaické pojetí času, roční a životní cyklus ve výročních slavnostech a iniciačních obřadech;
 • slovanský „panteon“ – slovanští bohové podle pramenů a v komparativním srovnání s indoevropskými tradicemi;
 • archaické archetypy a stopy předkřesťanské tradice v národních tradicích (motiv vládce);
 • archaické kořeny slovanské lidové démonologie.

Literatura:

DUMÉZIL Georges, Mýty a bohové Indoevropanů. (texty shromáždil a redigoval Hervé Coutau-Bégarie), přel. Budil I., Praha: OIKOYMENH 1997.

DUMÉZIL Georges, Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů, přel. Našinec J., Praha: OIKOYMENH 2001.

DUMÉZIL Georges, Mýtus a epos II. Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král, přel. Simon Kristina, Praha: OIKOYMENH 2005.

DYNDA Jiří, Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Praha: Scriptorium, 2017.

DYNDA Jiří, Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních, Praha: Scriptorium, 2019.

DYNDA Jiří, Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského bohatýra, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

ELIADE Mircea, Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria, přel. Dejmalová K., Karlík F., Lyčka M., Našinec J., Patočková B., Praha: OIKOYMENH, 1995.

ELIADE Mircea, Od Zalmoxida k Čingischánovi, přel. Kalfiřt O., Praha: Argo, 1997.

ELIADE Mircea, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, přel. Vacek J., Praha: Argo, 1997.

GIEYSZTOR Aleksander, Mytologie Slovanů, Praha: Argo, 2020.

GOLEMA Martin, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Prítomnosť trojfunkčnej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006.

NIEDERLE Lubor, Život starých Slovanů II. Víra a náboženství, Praha 1916.

PROFANTOVÁ Naďa, PROFANT Martin, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2000.

PUHVEL Jaan, Srovnávací mytologie, přel. Pelíšek V., Praha: Argo, 1997.

TŘEŠTÍK Dušan, Mýty kmene Čechů (7. – 10. století). Tři studie ke „Starým pověstem českým“, Praha: NLN, 2003.

ZÍBRT Čeněk, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku, Praha: Academia, 1995 (reprint z roku 1894).

ŽIRMUNSKIJ Viktor Maximovič, O hrdinském eposu /slovanském a středoasijském/, přel. Jílková J., Táborská J., Praha: Lidové nakladatelství, 1984.


Jaromír Hořák: Národní obrození a vznik novočeské kultury 

Existuje národní kultura? Co je tzv. vysoká a co lidová kultura?

Pojem a fáze národního obrození 

 • Srovnání se situací jiných menších národů
 • Barokní doba, české osvícenství a josefinismus
 • Panslavismus a historismus

Problém uměleckého slohu

 • Romantismus v Evropě a v české kultuře
 • Problém rukopisů
 • Karel Hynek Mácha: osud básníka
 • Josef Mánes a české výtvarné umění
 • Historické náměty v českém výtvarném umění
 • Česká krajina, podoba měst a venkova
 • Fenomén Prahy
 • Příběh české hudby: Bedřich Smetana
 • Generace Národního divadla 
 • Jaroslav Vrchlický a F.X. Šalda jako dovršitelé obrození?

Češství a evropanství?

 • Česká kultura a její místo v kultuře evropské
 • Zvláštnosti “českého vzdělání”
 • Kultivace a dekultivace?
 • Vzdělání a kultura jako provokace?

 

Napsat komentář