Semináře

Ekonomie a sociální politika pro 21. století (5. října)

Kurz shrnuje z ekonomických základů to, co je kritické po pochopení současného dění, situace České republiky a odhadování dalšího vývoje. Věnuje se zejména těm záležitostem, kde i mnozí experti propagovaní v médiích a profesionální komentátoři přistupují k ekonomickým jevům velmi povrchně, a tudíž nechápou jejich dynamiku. Na to navazuje výklad o dilematech sociální politiky, základních strategiích a vazbách mezi sociální politikou a národním hospodářstvím.

  • Ilona Švihlíková: Základy ekonomie pro Česko 21. století
  • Tomáš Doležal: Modely sociální politiky a typy důchodových systémů 

Údaje o kurzu:

  • Datum a čas: Sobota, 5. října 2024, 9:00 – 17:00
  • Místo: Praha, poblíž Náměstí republiky
  • Kurz č.: 20241005 Praha
  • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
  • Cena semináře je 1 400 korun.
  • Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.: Základy ekonomie pro Česko 21. století

V tomto kurzu se zájemce podrobněji seznámí se základními makroekonomickými pojmy. Co je hrubý domácí produkt, jak se liší od hrubého národního důchodu? Jak se HDP počítá a proč je důležitá jeho struktura? Co znamená inflace, jaké existují cenové indexy a proč je důležité dobře definovat období, když inflací počítáme? Proč se liší údaje tzv. obecné míry nezaměstnanosti od údajů evidovaných na Úřadech práce? Všechny tyto otázky budou objasněny a uvedeny aktuální příklady z ČR.

Literatura:

Pavelka, Tomáš: Makroekonomie. Základní kurz. Melandrium. III. vydání

Brčák, Stará, Sekerka: Makroekonomie: teorie a praxe. Aleš Čeněk. 2014

ČSÚ: statistiky a databáze

 


Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA: Modely sociální politiky a typy důchodových systémů

Kurz je úvodem do typologie a komparace základních evropských (kontinentálních) modelů sociální politiky a sociálních systémů používaných a aplikovaných v moderních národních státech (liberální reziduální beveridgeovský model, skandinávský institucionální model sociálního státu, středoevropský konzervativní bismarcovský model atd.).

Jednotlivé modely budou popsány, charakterizovány a porovnány, včetně příkladů a souvislostí, včetně popisu základních funkcí a rolí sociální politiky.

V návaznosti na tento teoretický základ budou následně popsány
a charakterizovány základní typy v praxi používaných důchodových systémů (systémů důchodového pojištění): základní znaky
a charakteristiky, odlišnosti, výhody, nevýhody, rizika, limity.

Literatura:

Igor Tomeš. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost.
1. vydání. 2001

Jan Mertl. Sociální politika. 7. vydání. 2023

Vojtěch Krebs. Sociální politika. 6. vydání. 2023

Igor Tomeš. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vydání. 2010

Vilém Kahoun. Sociální zabezpečení. 1. vydání. 2009

Martin Potůček. České důchody. 1. vydání. 2019

Jaroslav Vostatek. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. 2016

Lucie Rytířová. Důchodový systém v České republice. 1. vydání. 2013

Marek Loužek. Důchodová reforma. 1. vydání. 2014

Jakub Rákosník, Igor Tomeš. Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. 1. vydání. 2013

Napsat komentář