Semináře

Měnové systémy a sociální politika (5. října)

Kurz shrnuje teoretické základy fungování měnových unií i konkrétní příklady měnových unií, včetně dluhových krizí a možných chyb v architektuře měnových zón. Kurz zahrnuje i analýzu současného vývoje a aplikaci na ČR, včetně dilemat, která leží před tvůrci měnové politiky. Na to navazuje výklad o dilematech sociální politiky, základních strategiích a vazbách mezi sociální politikou a národním hospodářstvím.

  • Ilona Švihlíková: Měnová politika a měnové unie
  • Tomáš Doležal: Modely sociální politiky a typy důchodových systémů 

Údaje o kurzu:

  • Datum a čas: Sobota, 5. října 2024, 9:00 – 17:00
  • Místo: Praha, poblíž Náměstí republiky
  • Kurz č.: 20241005 Praha
  • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
  • Cena semináře je 1 400 korun.
  • Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.: Měnová politika a měnové unie

Kurz věnující se hospodářské a měnové unii se zaměřuje na historii vzniku měnových unií (Latinská, Skandinávská), stručně jsou představeny i teoretické základy fungování měnových unií (např. Mundell). Dále je rozebráno fungování amerického dolaru po II. Světové válce, vznik Evropského měnového systému, velká pozornost je věnována sjednocení Německa v roce 1990, které znamenalo i měnové sjednocení s dramatickými dopady na celou EU. Kromě objasnění základních parametrů eurozony, jsou objasněny maastrichtská kritéria, fungování ECB v čase. Dalším blokem v kurzu jsou dluhové krize, které odhalily nedostatečnou architekturu eurozóny a následnou reakci zemí EU i ECB. Kurz zahrnuje i analýzu současného vývoje a aplikaci na ČR.

Literatura:

Švihlíková, I: Globalizace a krize.

Švihlíková I.: Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci.

Stiglitz, J.: Globalization and its discontents

Ha-Joon Chang: Kicking away the ladder

Statistiky:

WTO: World trade report

UNCTAD: Trade and development report. WOrld investment report

OPEC: oil monthly market report


Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA: Modely sociální politiky a typy důchodových systémů

Kurz je úvodem do typologie a komparace základních evropských (kontinentálních) modelů sociální politiky a sociálních systémů používaných a aplikovaných v moderních národních státech (liberální reziduální beveridgeovský model, skandinávský institucionální model sociálního státu, středoevropský konzervativní bismarcovský model atd.).

Jednotlivé modely budou popsány, charakterizovány a porovnány, včetně příkladů a souvislostí, včetně popisu základních funkcí a rolí sociální politiky.

V návaznosti na tento teoretický základ budou následně popsány
a charakterizovány základní typy v praxi používaných důchodových systémů (systémů důchodového pojištění): základní znaky
a charakteristiky, odlišnosti, výhody, nevýhody, rizika, limity.

Literatura:

Igor Tomeš. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost.
1. vydání. 2001

Jan Mertl. Sociální politika. 7. vydání. 2023

Vojtěch Krebs. Sociální politika. 6. vydání. 2023

Igor Tomeš. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vydání. 2010

Vilém Kahoun. Sociální zabezpečení. 1. vydání. 2009

Martin Potůček. České důchody. 1. vydání. 2019

Jaroslav Vostatek. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. 2016

Lucie Rytířová. Důchodový systém v České republice. 1. vydání. 2013

Marek Loužek. Důchodová reforma. 1. vydání. 2014

Jakub Rákosník, Igor Tomeš. Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. 1. vydání. 2013

Napsat komentář