Realizované kurzy

Slovanská Evropa a české obrození (24. února)

Michal Téra: Vznik a vývoj slovanské Evropy

Miroslav Houška: Slované a jejich mytologie jako prostředek národních buditelů k získání českého národního povědomí

Praha , sobota 24. února 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Seminář je plně obsazen. Pokud chcete být informováni o vypsání dalšího termínu, zanechte kontakt zde. 

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Michal Téra: Vznik a vývoj slovanské Evropy

Kurz „Vznik a vývoj slovanské Evropy“ bude zaměřen na pochopení základních historických, kulturních a etnických procesů v oblasti osídlené slovanskými národy. Přednáška představí tato témata:

  • etnogeneze a rozsídlení Slovanů: co si představit pod pojmem „slovanská etnogeneze“; jaký byl vývoj představ o původu Slovanů; jakým způsobem do této problematiky promlouvá archeologie, historie a v posledním období i genetika; jaký byl charakter raně slovanské společnosti a jak se projevoval při setkání s kulturně rozvinutými oblastmi tehdejší Evropy
  • rozvoj raně slovanské státnosti: jaký byl vliv turkických kočovníků na slovanské oblasti; jak se rodila slovanská státnost a na jakých sociálních strukturách stála; jak do tohoto procesu vstupovala archaická kultura; jaká byla hlavní ohniska raně středověké slovanské státnosti a jak se vytvořila politická mapa slovanské Evropy do konce 12. století
  • otázka christianizace: jaký charakter měly jednotlivé vlny christianizace; jaké strategie volila hlavní křesťanská centra při christianizace; jaké existovaly alternativy k přijetí křesťanství; jaký byl význam cyrilometodějské misie a jaký mělo dopad velké schizma
  • kulturní rozvoj: jaký byl charakter prvotní vzdělanosti; jak se proměňovala krajina; jaký byl vývoj gramotnosti; jak se kulturně projevilo kulturní schizma; jaký byl poměr mezi Slavia latina a Slavia ortodoxa
  • kulturní revoluce 13. a 14. století – perspektivy kulturního vývoje jednotlivých slovanských okruhů a hrozby: německá kolonizace a postup germanizace; expanze Osmanů a islamizace; mongolská invaze

Výběrová literatura v češtině

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006.

BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie 6.-12. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2009.

DVORNÍK F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 1999.

DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Překlad Vladimír Vavřínek. Praha: Vyšehrad, 1970.

FLORJA, Boris Nikolajevič. Církevní rozkol a slovanský svět. Překlad Michal Téra. [Červený Kostelec]: Pavel Mervart, 2014.

HAVLÍK, Lubomír Emil. Slovanské státní útvary raného středověku: politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. 1. vyd. Praha: Academia, 1987.

HRABOVÁ, Libuše. Stopy zapomenutého lidu: obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2006.

LUTOVSKÝ, Michal a PROFANTOVÁ, Naďa. Sámova říše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995.

LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001.

MODZELEWSKI, Karol. Barbarská Evropa. Překlad Markéta Bramborová. Vydání první. Praha: Argo, 2017.

TÉRA, Michal. Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.

URBAŃCZYK, Przemysław, ed. “Neslované” o počátcích Slovanů. České vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011.

Miroslav Houška: Slované a jejich mytologie jako prostředek národních buditelů k získání českého národního povědomí

  1. Slavistika-nauka o slovanských národech a slovenské vzájemnosti a její projevy v literatuře a umění
  2. Rukopis královedvorský a Rukopis zelenohorský-oslava národní minulosti
  3. Panslavismus-snaha o sjednocení všech slovanských národů v Evropě v jednom státě
  4. Austroslavismus-politický program snažící se o federaci slovanských krajů uvnitř habsburské monarchie

Literatura:

Atweri Jiří: Slovanské pohanství dnes

Borovský Karel Havlíček: Obrazy z Rus

Čelakovský František Ladislav: Mudrosloví národa slovanského v příslovích

Dobrovský Josef: Základy jazyka staroslověnského

Kollár Jan: Slávy dcera

Kramář Karel: Ústava Slovanské říše

Palacký František: Idea státu rakouského

Rukopis královedvorský

Rukopis zelenohorský

(úplné texty na http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/text/rkztxt.htm)

Šafařík Pavel Josef: Slovanské starožitnosti

Napsat komentář