Realizované kurzy

20230930_Ivo Budil a Petr Hampl 30. září – 1. října

Náplní kurzu bude výklad zrodu, vývoje, specifického charakteru a historického poslání západní společnosti v širších historických souvislostech.  Zároveň chce posluchače posunout od naivního konzervatismu k takovým postojům (konzervativním i jiným), které jsou založeny na reálných znalostech dějinného vývoje. 

Ivo Budil: Kořeny západní civilizace a její perspektivy v globálním světě

Petr Hampl: Tradice, rodina, náboženství

Zlín, 30.září – 1. října 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat. Jeho těžištěm bude výklad profesora Budila, který bude doplněn přednáškami Petra Hampla.

Cena dvoudenního semináře je 2 700 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Ivo Budil: Kořeny západní civilizace a její perspektivy v globálním světě

Dramatickým proměnám současné západní civilizace lze porozumět a přijmout je jako historickou příležitost, jestliže se seznámíme s logikou dlouhodobého vývoje lidstva během uplynulých dvou tisíciletí. Hlavním posláním kurzu je ukázat posluchačům, že navzdory politickému chaosu, materiálnímu úpadku a morální beznaději, které na nás bezprostředně doléhají, není zápas o svobodu a materiální a morální pokrok ztracen. Znalost a porozumění dějinám by měly posloužit jako zdroj nové naděje a výzva k pozitivním činům. Náplní kurzu bude výklad zrodu, vývoje, specifického charakteru a historického poslání západní společnosti v širších historických souvislostech. Zvláštní důraz bude věnován problematice setkávání a střetávání různých civilizačních okruhů, vzestupu Západu v raném novověku a formování globálního světa. V závěru přednášky bude kriticky pojednána stagnace současné západní společnosti a nastíněny možnosti její revitalizace a opětovného rozmachu. Kurz bude doplněn zasvěcením do sociologie náboženství s přihlédnutím k proměnám a výzvám současného západního světa.

Obsahem kurzu v délce osmi výukových hodin jsou následující tematické okruhy:

 • Jak zkoumat globální dějiny? (Wallersteinova teorie světového systému, „osový věk“, svět během prvních století našeho letopočtu a hlavní eurasijská civilizační ohniska).
 • Sociologie náboženství a výzvy současného západního světa.
 • Příběh dvou civilizací: Západ a Čína (krize poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu, počátky orientální globalizace, expanze islámu a konsolidace raně středověkého Západu).
 • Evropa ve stínu orientální globalizace (Střední Asie jako centrum světového hospodářského systému, Pax mongolica, Tamerlán, vzestup dynastie Ming).
 • Úsvit globálního světa (zámořské objevy, nástup velkých impérií: Španělsko, Osmanská říše, Persie a Mughalská říše, krize dynastie Ming).
 • Globální krize sedmnáctého století a její důsledky (merkantilismus, vědecký světonázor, liberalismus jako první moderní ideologie).
 • Věk revolucí a imperialismu (průmyslová revoluce, osvícenství, produktivní a spekulativní síly modernity, eurasijská revoluce a vzestup západní hegemonie).
 • Lesk a bída atlantické globalizace (atlantický prostor jako střed světového hospodářského systému, Manifest Destiny, impérium versus republika, ideologický zápas v rámci západní společnosti o charakter modernity).
 • Ve stínech či nadějích zítřka (iluze „konce dějin“, kognitivní a ideologická krize Západu, globální Jih a odkaz osvícenství a modernity, multipolární svět).

Literatura:

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu. Praha.

Budil, Ivo (2022): Globální dějiny a postliberální společnost: Budoucnost západní civilizace. Praha.

Budil, Ivo (2015): Triumf rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2013): Úsvit rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2007): Zakladatelé Západu a poslední člověk. Ústí nad Labem.

Drulák, Petr (2022): Podvojný svět. Praha.

Hampl, Petr (2020): Cesta z nevolnictví. Praha.

Hampl, Petr (2018): Prolomení hradeb. Praha.

Petr Hampl:  Tradice, rodina, náboženství

Kurz umožní studentovi posunout se od naivních představ o tradičních hodnotách ke skutečnému porozumění trendům, které bude založeno na určitých znalostech a především na schopnosti rozlišovat skutečnost od ideálních představ. Student by tak měl být schopen kvalifikované racionální diskuze a schopen hájit svá stanoviska při plném vědomí složitosti společenských jevů. Bude schopen pracovat s rozlišováním mezi hroucením společnosti a přirozeným vývojem dynamické západní civilizace. Dostane základní vodítka, jak přemýšlet o budoucnosti při zakotvení v hodnotách, které se v minulosti osvědčily.

Obsahem kurzu v délce čtyř výukových hodin jsou následující tematické okruhy:

 • Společenský vývoj, inovace a dekadence – co je historicky normální a čím se znepokojovat. Co drží civilizaci pohromadě? Liberální a konzervativní stanovisko. Bergerova teorie dekadenčního cyklu.
 • Náboženství, hodnoty a morálka – jak to vlastně souvisí? Můžeme duchovní záležitosti definovat a zkoumat? Náboženští virtuózové a většinová populace.
 • Teorie sekularizace a její kritika. Směřuje svět od náboženství k ateismu? Byly předprůmyslové doby více náboženské? Jak se to pozná?
 • Sociologie náboženství – rozdíl mezi základními pohledy a co z toho vyplývá.
 • Rodina a majetek. Jak to bylo doopravdy? Co vlastně rozumět „tradiční rodinou“? Co fungovalo a co ne.
 • Kde se vzaly děti. Velice stručné dějiny dětství – od dětských horníků k rozmazlování.
 • Jak žít ve společnosti rozvodů. Co je historicky „normální“? Co s nedokonalými lidmi? Jaká je vlastně funkce rodiny? Společnost macech nebo „patchworkové“ rodiny.
 • Hroucení, inovace nebo návrat starých časů? Co můžeme dále čekat? Ovlivní to státní politika? Budou v různých zemích různé typy rodin? Kdo bude ochotný rodit děti?
 • Poznámka o jiných civilizačních okruzích. Je možné tam vůbec aplikovat náš pohled? Co nás spojuje a co nás odlišuje?

Literatura:

BERGER, Peter L (2003): Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva

BERGER, Peter L. (1993): Kapitalistická revoluce

Cesta národního konzervatismu (2022)

HAMPLOVÁ, Dana (2000): Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti

HAZONY, Yoram (2021): Chvála nacionalismu

MOŽNÝ, Ivo (1990): Moderní rodina (mýty a skutečnosti)

MOŽNÝ, Ivo (1999): Sociologie rodiny

STARK, Rodney (2015): How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity

STARK, Rodney (2015): Sociology of Religion: A Rodney Stark Reader

Napsat komentář